Marec Mesiac Knihy / 2015-03-21

kni0

Obecná knižnica v Zázrivej usporiadala 4. marca 2015 podujatia pre žiakov základnej a materskej školy. Škôlkari  sa potešili hlasnému čítaniu O snehovej vločke a básničkám pre najmenšie deti na ktorých vyrástli už celé generácie malých chlapcov a dievčat. Boli to básne plné rytmu, rýmu a jemného humoru. Pre žiakov 4. a 5. ročníka  to bolo [...]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2015 / 2015-12-31

1

Pracovné stretnutia poslancov: 12.2.2015 15.5.2015 4.9.2015 27.11.2015 Obecné zastupiteľstvá: 23. 2. 2015 29. 5. 2015 18.9.2015 11. 12. 2015

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27. 02. 2015, č.: 2 / 2015 / 2015-03-27

24c573258e964bc447fdb4d0772

UZNESENIE zo   zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa:  27. 02.  2015,  č.:  2 / 2015. OBECNÉ    ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1. Žiadosť p. Ing. Františka Smiška a manž. Terézie Smiškovej, obidvaja bytom Stred č. 279, Zázrivá   o zámenu pozemkov medzi nimi a obcou Zázrivá. 2. Žiadosť p. Tatiany Prílepkovej, Havrania 5, Zázrivá [...]

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015 / 2015-03-27

1

Zápisnica zo zasadania  obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 27. 02.  2015  na obecnom úrade v Zázrivej  od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr.  Matúš  Mních   privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, ako aj  ostatných prítomných  občanov  na    zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal p. starosta, ktorý [...]

Územný plán obce Zázrivá 2015 / 2015-12-31

upo2015

Spracovali sme pre Vás, Územný plán obce Zázrivá – Zmien a doplnkov č. 2 na stiahnutie vo formáte PDF, schválený Obecným zastupiteľstvom v Zázrivej dňa 27. 02. 2015.

ZÁPISNICA ZO ZASADANIA OZ V ZÁZRIVEJ ZO DŇA 23.02.2015 / 2015-03-06

24c573258e964bc447fdb4d077273

Zápisnica zo zasadania obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa : 23. 02. 2015 na obecnom úrade v Zázrivej od 15. 30 hod. Prítomní: podľa prezenčnej listiny. 1. Otvorenie: p. starosta JUDr. Matúš Mních privítal 8 prítomných poslancov, hl. kontrolóra obce, členov petičného výboru, ako aj ostatných prítomných občanov na zasadaní obecného zastupiteľstva. Program zasadania OZ prečítal [...]

Oznam – prekládka vysokého napätia / 2015-03-12

se0

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EMU projekt, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín týmto oznamuje termím uskutočnenia informačného stretnutia vlastníkov dotknutých pozemkov k projektu Zázrivá – Ústredie- Rekonštrukcia VNV 238 za 238/uv/38  – SO-Ol VN Vzdušné vedenie. Jedná sa o prekládku vysokého napätia na trase Zázrivá Stred [...]

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 02. 2015, č.: 1 / 2015 / 2015-03-28

1

UZNESENIE zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23. 02. 2015, č.: 1 / 2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO: A / Berie na vedomie: 1.) Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy v Zázrivej k plánovanému administratívnemu zlúčeniu Materskej školy a Základnej školy a presunu Materskej školy z vlastnej budovy Materskej školy do budovy Základnej školy. B/ Volí: [...]

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ / 2015-09-01

Stanoviská k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ

V zmysle žiadosti uverejňujeme stanovisko k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy z vlastnej budovy MŠ do budovy ZŠ, ktoré boli odprezentované na verejnom zasadaní Obecného zastupiteľstva v Zázrivej dňa 23.2.2015. Na stiahnutie v PDF Stanovisko pedagogických pracovníkov Základnej školy k plánovanému administratívnemu zlúčeniu MŠ a ZŠ a presunu Materskej školy [...]

Návrh VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Zázrivá / 2015-03-28

1

Obecné zastupiteľstvo  Zázrivá na základe Zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a v súlade s ustanoveniami § 27, odst. 3 Zákona č. 50/1976 Zb, v platnom znení a zákona č.  416/2001 Z.z. NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  ZÁZRIVÁ  č. /2015 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu [...]

Zázrivá z vtáčej perspektívy / 2015-04-15

zima

Zima zavítala konečne v plnej paráde aj do Zázrivej. Ďakujeme pánovi Jurajovi Škvarkovi z Trenčianskych Teplíc za pekné zábery z vtáčej perspektívy.

Výsledky hlasovania v referende / 2015-03-10

Výsledky hlasovania v referende

Výsledky hlasovania v referende konanom dňa 7.2.2015 v Zázrivej. okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie 1108 1025 2133 Počet oprávnených občanov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 407 314 721 Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 407 314 721 Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 406 314 720 [...]

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok 2012-2014 / 2015-03-20

Správa o činnosti JD v Zázrivej za rok 2012-2014

Výbor sa schádza podľa potreby, máme okolo 50 členov, niektorí nám už aj tichučko odišli a boli by sme radi, keby medzi nás prišli aj noví seniori. Výročnú schôdzu mávame na konci fašiangov, aby sme si spolu zaspievali a zaspomínali s našimi jubilantami pri harmonike. Chodíme na fašiangy, je nás okolo 20 masiek, chodíme po [...]

ČESTNÁ PLAKETA pre DZH Zázrivá / 2015-03-15

ČESTNÁ PLAKETA pre DZH Zázrivá

Podpredseda vlády a minister vnútra Slovenskej republiky Róbert Kaliňák, udelil dňa 25.1.2015 ČESTNÚ PLAKETU ministra vnútra Slovenskej republiky Dobrovoľnému hasičskému zboru Zázrivá, za mimoriadny prejav statočnosti, odvahy a úsilia pri záchrane osôb a majetku počas povodní a následného odstraňovania škôd v obci Terchová v júli 2014.  

Nová cyklomapa Orava a okolie uz v predaji / 2015-03-28

Nová cyklomapa Orava a okolie uz v predaji

Obec Zázrivá v spolupráci so spoločnosťou CBS spol, s.r.o. pripravila ručne maľovanú cyklomapu mapu Oravy a jej okolia. Mapu je možné si zakúpiť na obecnom úrade v Zázrivej, v penzióne Solisko a na salaši Syrex – Rovná hora. Cena 3.-€ na stiahnutie 1, 2    

Pavol BREIER Pastieri / 2015-03-15

pozvanka-OG-1w

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriad’ovatel’skej pôsobnosti ŽSK a autor Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Pavol BREIER Pastieri vo štvrtok 15. januára 2015 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne Kurátor: Aurel Hrabušický Výstava potrvá do 15. marca 2015 Otvorené ut – ne od 10.00 [...]

Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015 / 2015-12-31

zm

Separovaný zber Komunálny odpad 26.1.2015 9.1.2015 23.2.2015 23.1.2015 23.3.2015 6.2.2015 20.4.2015 20.2.2015 25.5.2015 6.3.2015 22.6.2015 20.3.2015 20.7.2015 3.4.2015 24.8.2015 17.4.2015 21.9.2015 1.5.2015 26.10.2015 15.5.2015 23.11.2015 29.5.2015 21.12.2015 12.6.2015 26.6.2015 10.7.2015 24.7.2015 7.8.2015 21.8.2015 4.9.2015 18.9.2015 2.10.2015 16.10.2015 30.10.2015 13.11.2015 27.11.2015 11.12.2015 25.12.2015 Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF

ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017 / 2015-12-31

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:   Výdavková časť rozpočtu link na stiahnutie vo forme PDF tu:  

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca / 2015-12-31

Na turistov čaká unikátny audio sprievodca

Obec Zázrivá bola vybraná ako jedna z turistických destinácií  Slovenska, v rámci realizácie projektu ” Počujeme Beskydy “. Tento projekt je prvým unikátnym hovoreným sprievodcom Po zaujímavostiach českej a slovenskom časti Euroregiónu Beskydy. Audio výklad českého sprievodca je nahovorený hercom Norbertom Lichým. Zaujímavosti slovenské časti  nahovoril známy herec Marián Labuda. Audio Spoty si môžu Ľudia [...]

Nový spoj SAD nielen pre študentov Zázrivá – Terchova – Žilina / 2015-03-15

sad1

Od 15.12.2014 SAD Liorbus Dolný Kubín na základe zvýšeného dopytu žiakov a pracujúcich, po rannom autobusovom spoji Zázrivá – Žilina, zriadil ranný spoj z centra obce Zázrivá do Terchovej Biely Potok Podhorskovia (terchovská strana s pod Rovnej hory) s prípojom na autobusový spoj do Žiliny. Spoj bude premávať každý školský pracovný deň.

Správy webu www.zazriva.com / 2015-12-31

obec-zazriva

Pre zlepšenie informovanosti obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá Vám ponúkame možnosť zasielania správ – článkov z oficiálneho webového portálu www.zazriva.com. V prípade záujmu o zasielanie správ zašlite z Vášho  emailu správu  z názvom www.zazriva.com na email karol.karcol@gmail.com. Na emailový zoznam budeme posielať upozornenia, ako je napr.: – dátum vývozu separovaného a komunálneho odpadu, – dátumy zastupiteľstva, – pribudnuté články na [...]

TRADIČNÁ VEČERA S TERCHOVSKOU MUZIKOU ( UNESCO ) / 2015-03-06

TRADIČNÁ VEČERA S TERCHOVSKOU MUZIKOU ( UNESCO )

OBĽÚBENÉ VEČERE SO ŽIVOU TERCHOVSKOU MUZIKOU ( OD r. 2013 ZAPÍSANOU DO ZOZNAMU NEHMOTNÉHO DEDIČSTVA UNESCO ) V TERCHOVSKEJ KOLIBE DIERY I V ROKU 2015… TERMÍNY: * každý piatok v termíne: 27. 12. 2014 – 06. 03. 2015 * každú stredu v termíne: 21. 01. 2015 – 04. 03. 2015 Pozývame Vás na tradičnú slovenskú [...]

Pavol BREIER Pastieri / 2015-03-15

pozvanka-OG-1w

Oravská galéria v Dolnom Kubíne v zriad’ovatel’skej pôsobnosti ŽSK a autor Vás a Vašich priateľov srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Pavol BREIER Pastieri vo štvrtok 15. januára 2015 o 16.30 hod. v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne Kurátor: Aurel Hrabušický Výstava potrvá do 15. marca 2015 Otvorené ut – ne od 10.00 [...]